द्वारिकादासशास्त्रिणः माधवीयनामधातुवृत्तिस्थनामधात्वनुक्रमणी

help
about (pdf)
about (html)
                      क्  ख्  ग्  घ्  ङ्  च्  छ्  ज्  झ्  ट्  ड्  ण्  त्  थ्  द्  ध्  न्  प्  फ्  ब्  भ्  म्  य्  र्  ल्  व्  श्  ष्  स्  ह्
full root root marker sense or specifier class class name sutra page variant
अग्नि अग्नि नामधातु 590
अङ्ग अङ्ग नामधातु 587
अट् अट् नामधातु 589
अतित्वत् अतित्वत् नामधातु 588
अतित्वत् अतित्वत् नामधातु 591
अतिमत् अतिमत् नामधातु 588
अतिमत् अतिमत् नामधातु 591
अतियुष्मद् अतियुष्मद् नामधातु 591
अत्यस्मद् अत्यस्मद् नामधातु 591
अनुडुह् अनुडुह् नामधातु 587
अप्सरस् अप्सरस् नामधातु 592
अभिमनस् अभिमनस् नामधातु 596
अभ्र अभ्र नामधातु 597
अर अर नामधातु 586
अर्चिस् अर्चिस् नामधातु 592
अर्ध् अर्ध् नामधातु 587
अर्श्य अर्श्य नामधातु 586
अशन अशन नामधातु 585
अश्व अश्व नामधातु 584
अस्मत् अस्मत् नामधातु 591
अस्मद् अस्मद् नामधातु 590
अस्मद् अस्मद् नामधातु 592
अहर् अहर् नामधातु 587
इडविड् इडविड् नामधातु 595
इदम् इदम् नामधातु 587
उख उख नामधातु 589
उच्चैस् उच्चैस् नामधातु 590
उज्झ् उज्झ् नामधातु 587
उञ्छ उञ्छ नामधातु 589
उत्सुक उत्सुक नामधातु 596
उदन्य उदन्य नामधातु 585
उन्मनस् उन्मनस् नामधातु 596
उपकरि उपकरि नामधातु 586
उपयट् उपयट् नामधातु 590
उपर्षभ उपर्षभ नामधातु 585
उपल्कार उपल्कार नामधातु 585
उपानह् उपानह् नामधातु 587
उस्र उस्र नामधातु 586
ऊष्म ऊष्म नामधातु 597
एत एत नामधातु 586
ओङ्कार ओङ्कार नामधातु 586
ओजस् ओजस् नामधातु 592
ओजस् ओजस् नामधातु 596
ओढ्य ओढ्य नामधातु 586
औपगवी औपगवी नामधातु 595
ककुभ् ककुभ् नामधातु 587
कठी कठी नामधातु 596
कण्व कण्व नामधातु 597
करिणी करिणी नामधातु 595
करुणा करुणा नामधातु 597
कलह कलह नामधातु 597
कष्ट कष्ट नामधातु 597
काक काक नामधातु 592
काण्डलावी काण्डलावी नामधातु 595
काषायी काषायी नामधातु 595
कुमार कुमार नामधातु 586
कुमारी कुमारी नामधातु 592
क्षीर क्षीर नामधातु 584
खय खय नामधातु 587
खादिरी खादिरी नामधातु 595
गार्ग्य गार्ग्य नामधातु 585
गीर् गीर् नामधातु 587
गुर्वी गुर्वी नामधातु 592
गो गो नामधातु 586
गो गो नामधातु 590
गोदुह गोदुह नामधातु 587
गौरी गौरी नामधातु 592
ग्लौ ग्लौ नामधातु 587
चतुर् चतुर् नामधातु 587
चतुर्थी चतुर्थी नामधातु 594
चपल चपल नामधातु 596
चर्मन् चर्मन् नामधातु 597
चित्र (ङ्) चित्र ङ् नामधातु 598
चीवर चीवर नामधातु 598
तपस् तपस् नामधातु 597
तृप् तृप् नामधातु 596
तृप तृप नामधातु 589
त्वत् त्वत् नामधातु 588
त्वत् त्वत् नामधातु 590
त्वत् त्वत् नामधातु 591
त्वत् त्वत् नामधातु 592
दधि दधि नामधातु 586
दरद् दरद् नामधातु 596
दिव् दिव् नामधातु 587
दिश् दिश् नामधातु 589
दीर्घकेशी दीर्घकेशी नामधातु 595
दुर्दिन दुर्दिन नामधातु 597
दुर्मनस् दुर्मनस् नामधातु 596
धन धन नामधातु 585
धनुस् धनुस् नामधातु 590
नमस् नमस् नामधातु 598
निद्रा निद्रा नामधातु 597
नीहार नीहार नामधातु 597
पटपट पटपट नामधातु 596
पट्वीमृद्व्यौ पट्वीमृद्व्यौ नामधातु 594
पण्डित पण्डित नामधातु 596
पयस् पयस् नामधातु 589
पयस् पयस् नामधातु 590
पयस् पयस् नामधातु 592
परिबृह् परिबृह् नामधातु 587
पाचिका पाचिका नामधातु 594
पुंस् पुम्स् नामधातु 590
पुच्छ पुच्छ नामधातु 598
पुत्र पुत्र नामधातु 584
पुत्र पुत्र नामधातु 589-590
पुर पुर नामधातु 587
पुष् पुष् नामधातु 589
प्राण् प्राण् नामधातु 587
प्रासाद प्रासाद नामधातु 591
फल् फल् नामधातु 587
बाष्प बाष्प नामधातु 597
बृहत् बृहत् नामधातु 596
बेहत् बेहत् नामधातु 596
भाण्ड भाण्ड नामधातु 598
भृश भृश नामधातु 596
मत् मत् नामधातु 588
मत् मत् नामधातु 590
मत् मत् नामधातु 591
मत् मत् नामधातु 592
मद्रिका मद्रिका नामधातु 594
मधु मधु नामधातु 586
मन्द मन्द नामधातु 596
मरुत् मरुत् नामधातु 589
मव्य मव्य नामधातु 589
माल माल नामधातु 586
मित्रद्रुह् मित्रद्रुह् नामधातु 587
मृड मृड नामधातु 587
मृद्वङ्गी मृद्वङ्गी नामधातु 595
मृध् मृध् नामधातु 589
मेघ मेघ नामधातु 597
यल् यल् नामधातु 587
यशस् यशस् नामधातु 590
यशस् यशस् नामधातु 592
यावती यावती नामधातु 595
युवती युवती नामधातु 594
युष्मत् युष्मत् नामधातु 591
युष्मद् युष्मद् नामधातु 590
युष्मद् युष्मद् नामधातु 592
रहत् रहत् नामधातु 596
राजन् राजन् नामधातु 587
रै रै नामधातु 587
रोमन्थ रोमन्थ नामधातु 597
रोहस् रोहस् नामधातु 596
लवण लवण नामधातु 584
लुप् लुप् नामधातु 589
लोहित लोहित नामधातु 596
वधु वधु नामधातु 586
वरिवस् वरिवस् नामधातु 598
वर्चस् वर्चस् नामधातु 596
वाक् वाक् नामधातु 590
वाचू वाचू नामधातु 589
विलम्ब् विलम्ब् नामधातु 587
वृष वृष नामधातु 584
वैयाकरणी वैयाकरणी नामधातु 595
वैर वैर नामधातु 597
शक् शक् नामधातु 589
शण्ड शण्ड नामधातु 596
शब्द शब्द नामधातु 597
शीघ्र शीघ्र नामधातु 596
श्येन श्येन नामधातु 592
श्री श्री नामधातु 590
श्वलिह श्वलिह नामधातु 587
सत्र सत्र नामधातु 597
सपत्नी सपत्नी नामधातु 593
सर्पिस् सर्पिस् नामधातु 590
सर्पिस् सर्पिस् नामधातु 592
सारस सारस नामधातु 592
सुख सुख नामधातु 598
सुदिन सुदिन नामधातु 597
सुमनस् सुमनस् नामधातु 596
स्रौध्नी स्रौध्नी नामधातु 595
स्वमनस् स्वमनस् नामधातु 596
स्वर् स्वर् नामधातु 590
हंस हन्स नामधातु 592
हरिणी हरिणी नामधातु 592
हे हे नामधातु 586